මරනයෙ අමරණීය බව

හුදෙකලාවේ කටහඬ

තුවක්කුවකට පුළුවන්
හීනයක් වුණත් හිනස්සන්නට
හීනයකට පුළුවන්
උණ්ඩයක් වුණත් නවත්තන්නට

අමාවක දවසක වුණත්
අහම්බෙන්
මහ රෑක
හිරු උදා වූවොත්
නවත්තන්නද ?

ඒ වගේමයි
පාළොස්වකේ රෑ
අසිනි වර්ෂාව
සඳ නෑ – කළුවරයි – වැස්ස විතරයිග

කොකා ගස්සන
ඇඟිල්ලම තමයි
දිගුවන්නේ
හෘදය සාක්ෂිය දෙසටග
මිටි මෙළවෙනා අත් තමයි දන්නේ
මරණයේ වේදනාවග

හිස පහත් කරගෙන ඇවිදින
මිනිසකුගෙන් අහන්න
මොනවද බිම වැටී ඇත්තේ කියා
ඔහු කියයි
, ජීවිතයෟ,

ඇතැම් විට
හුදෙකලාව රමණීය විය හැකිය
කවියට ගගගගගගග
කවිය වුව ස්මරණීය විය හැකිය
දිවියටගගගගගග
අවසන මරණයග
එහෙත් ස්තිර ලෙසම
මරණය අමරණීයයි
අවියටග

මංජුල වෙඩිවර්ධන

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s